پست های دانشی 6

یادآور کارها

نام یادآور کارها
دسته بندی دانش راهنمای سامانه‌ها, سامانه مدیریت پروژه, راهنمای کاربران سامانه, هشدارها و یادآوری‌ها, سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری, اطلاع رسانی و هشدارها
برچسب ها یاد آور, to do

فایل‌ها

نام فایل‌ها
دسته بندی دانش راهنمای سامانه‌ها, سامانه مدیریت پروژه, راهنمای کاربران سامانه, مدیریت دانش و مستندات, سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری, مدیریت دانش و مستندات
برچسب ها فایل, پیوست

اسناد

نام اسناد
دسته بندی دانش راهنمای سامانه‌ها, سامانه مدیریت پروژه, راهنمای کاربران سامانه, مدیریت دانش و مستندات, سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری, مدیریت دانش و مستندات
برچسب ها اسناد, فایل

ویکی

نام ویکی
دسته بندی دانش راهنمای سامانه‌ها, سامانه مدیریت پروژه, راهنمای کاربران سامانه, مدیریت دانش و مستندات, سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری, مدیریت دانش و مستندات
برچسب ها ویکی, دانش

هشدارها

نام هشدارها
دسته بندی دانش راهنمای سامانه‌ها, سامانه مدیریت پروژه, راهنمای کاربران سامانه, هشدارها و یادآوری‌ها, سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری, اطلاع رسانی و هشدارها

پایگاه دانش

نام پایگاه دانش
دسته بندی دانش راهنمای سامانه‌ها, سامانه مدیریت پروژه, راهنمای کاربران سامانه, مدیریت دانش و مستندات, سامانه مدیریت ارتباطات با مشتری, مدیریت دانش و مستندات
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد