پست های دانشی - راهنمای مدیریت سامانه 33

در این قسمت تنظیمات کلی و اصلی سامانه ارائه می‌شود. برای دسترسی به این تنظیماتی، باید کاربر دارای دسترسی «مدیر سامانه» یا «مدیر محدود شده» باشد.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب ها  
ابوالفضل خوشنویسان
786
1395/05/19 17:14
ابوالفضل خوشنویسان
1375
1395/05/19 17:15
ابوالفضل خوشنویسان
761
1395/05/19 17:27
ابوالفضل خوشنویسان
728
1395/05/19 17:27
ابوالفضل خوشنویسان
1087
1395/05/19 15:00
ابوالفضل خوشنویسان
1300
1395/05/19 17:28
ابوالفضل خوشنویسان
729
1395/05/19 17:28
ابوالفضل خوشنویسان
768
1395/05/19 17:28
ابوالفضل خوشنویسان
1643
1395/05/19 15:25
ابوالفضل خوشنویسان
1296
1395/05/19 15:25
ابوالفضل خوشنویسان
1560
1395/05/19 15:25
ابوالفضل خوشنویسان
1851
1395/05/19 15:23
ابوالفضل خوشنویسان
683
1395/05/19 15:24
ابوالفضل خوشنویسان
1390
1395/05/19 15:24
ابوالفضل خوشنویسان
761
1395/05/19 15:27
ابوالفضل خوشنویسان
999
1395/05/19 15:36
ابوالفضل خوشنویسان
679
1395/05/19 15:37
ابوالفضل خوشنویسان
744
1395/05/19 15:38
ابوالفضل خوشنویسان
737
1395/05/19 15:19
ابوالفضل خوشنویسان
686
1395/05/19 15:19
ابوالفضل خوشنویسان
430
1395/05/19 15:20
ابوالفضل خوشنویسان
487
1395/05/19 15:21
ابوالفضل خوشنویسان
683
1395/05/19 15:21
ابوالفضل خوشنویسان
750
1395/05/20 14:22
ابوالفضل خوشنویسان
682
1395/05/19 17:14
ابوالفضل خوشنویسان
739
1395/05/20 14:20
ابوالفضل خوشنویسان
1177
1395/05/19 15:04
ابوالفضل خوشنویسان
2155
1395/05/19 14:47
ابوالفضل خوشنویسان
688
1395/05/19 14:47
ابوالفضل خوشنویسان
438
1395/05/19 15:15
ابوالفضل خوشنویسان
1278
1395/05/19 15:22
ابوالفضل خوشنویسان
686
1395/05/19 15:23
ابوالفضل خوشنویسان
1232
1395/05/19 15:16
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد